Polityka Prywatności - event.ecommerce.pl

Polityka prywatności platformy ecommerce.pl

§ 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

 Sembot Sp. z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 24/1101, 35-060 Rzeszów

KRS 0000781855, REGON 383103542, NIP 8133810819

Działamy pod marką ecommerce.pl i zarządzamy stroną https://ecommerce.pl

Współadministratorem danych jest:

Serwis centeo.pl prowadzony pod działalnością gospodarczą Centeo Sp. z o.o. ul. Słowackiego 24/1103, 35-060 Rzeszów, KRS: 0000867997, NIP: PL8133846786

Serwis Marketing i Biznes – mib.pl prowadzony pod działalnością gospodarczą S.C. Euro-Bus Bąk Michał, Bąk Małgorzata, ul. Boczna 7, 05-400 Otwock, NIP: 5321707651, REGON: 016150649

Serwis SalesExperts.pl prowadzony pod działalnością gospodarczą Sales Experts sp. z o.o., ul. 1 Maja 1 55-200 Oława, NIP 8992783758

Serwis Notipack.com prowadzony pod działalnością gospodarczą Bunchy Company Ltd. Suite 18 Equity Chambers, 249 High Street North, Poole, England, BH15 1DX – Company Number: 10838772 

Serwis adstalk.pl prowadzony pod działalnością gospodarczą Sembot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Juliusza Słowackiego 24/1101, 35-060 Rzeszów, KRS: 0000781855, NIP: 8133810819, REGON: 383103542

Serwis Sembot.com oraz Sembot.io prowadzony pod działalnością gospodarczą SEMBOT LTD, Company number 12622610, 4th Floor 18 St Cross Street, London, England, EC1N 8UN

Serwis Sembot.com oraz Sembot.io prowadzony pod działalnością gospodarczą Sembot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Juliusza Słowackiego 24/1101, 35-060 Rzeszów, KRS: 0000781855, NIP: 8133810819, REGON: 383103542

Serwis Lexplay.pl prowadzony pod działalnością gospodarczą Sembot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Juliusza Słowackiego 24/1101, 35-060 Rzeszów, KRS: 0000781855, NIP: 8133810819, REGON: 383103542

Serwis Blitzly.pl prowadzony pod działalnością gospodarczą Sembot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Juliusza Słowackiego 24/1101, 35-060 Rzeszów, KRS: 0000781855, NIP: 8133810819, REGON: 383103542

Jeżeli treść niniejszej Polityki Prywatności posługuje się pojęciem Administratora należy przez nie rozumieć wskazanych wyżej Współadministratorów.

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami, uzgodnione zostało, że:

Każdy ze Współadministratorów zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Danych Osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju przetwarzanych Danych osobowych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane dotyczą. 

Współadministratorzy ustalają, że w zakresie spełniania obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą a także udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą (realizacji prawa dostępu do Danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych) właściwy będzie Współadministrator 1. 

W przypadku, gdy żądanie o którym mowa w ust. 2 powyżej zostanie na zasadzie art. 26 ust. 3 RODO, skierowane do któregokolwiek z pozostałych Współadministratorów, Współadministrator do którego zostało skierowane żądanie zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Współadministratorów o każdym żądaniu otrzymanym od osoby uprawnionej w ramach wykonywania przez tę osobę praw wynikających z RODO oraz przekazania treści żądania wraz z wszelkimi niezbędnymi informacjami umożliwiającymi udzielenie odpowiedzi. W takim przypadku do udzielenia odpowiedzi zobowiązany jest Administrator, po wcześniejszym uzgodnieniu wspólnego stanowiska. 

Niezależnie od regulacji o której mowa w ust. 3 powyżej, Współadministratorzy są zobowiązani współpracować z Administratorem w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, realizacji tych żądań oraz udzielać Administratorowi wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.

§ 2. Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych stosujemy środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą czy przetwarzaniem niezgodnie z przepisami prawa. Twoje dane przechowywane są na zabezpieczonym serwerze, stosujemy również chroniące certyfikaty SSL.

§ 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z poniżej opisanymi aktywnościami:

 • Rejestracja i utworzenie konta 
 • Rejestracja zainteresowanych dołączeniem do społeczności ecommerce.pl za pośrednictwem strony https://ecommerce.pl oraz https://blitzly.pl – umożliwiające logowanie się do innych Platform i Serwisów internetowych jednym loginem i hasłem.

W celu rejestracji konieczne jest podanie danych wskazanych w formularzu. Dane przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z Platformy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W celu utworzenia konta konieczne jest podanie danych wskazanych w formularzu. Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby zrealizować umowę o prowadzenie konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • Subskrypcja newslettera 

Zapisując się do newslettera, za pośrednictwem formularza na naszej Stronie dobrowolnie przekazujesz swój adres mailowy. Jest to niezbędne, aby na Twoją skrzynkę trafiały informacje o bieżących nowościach i usługach oferowanych przez platformę ecommerce.pl. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas wypełniania formularza subskrypcji i/lub rejestracji. W każdym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając w link zamieszczony w każdym wysyłanym newsletterze. Rezygnacja nie oznacza, że usuniemy Twoje dane – w ramach prawnie uzasadnionego interesu będziemy przechowywać Twoje dane, aby wykazać, że wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Obserwowanie aktywności w ramach społeczności  ecommerce.pl i promowanie aktywności w ramach Platformy

Przetwarzamy dane związane z aktywnością Użytkowników w ramach Platformy w celu jej rozwoju oraz monitorowania zachowań Użytkowników, co stanowi uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

§4. Przetwarzanie danych

Informujemy, że możemy przetwarzać następujące kategorie  danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w celach marketingowych:

 1. Dane osobowe podawane przez Użytkownika – imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adresy, informacje o lokalizacji, numer telefonu, inne dane dostarczane przez Użytkownika podczas korzystania z usług, w szczególności o zawodzie, specjalizacjach, zainteresowaniach,
 2. Dane związane z korzystaniem z serwisu internetowego, a także zachowania i zainteresowania użytkowników, lokalizacja język, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług internetowych, adres IP zakończenia sieci, unikalne ID nadane przez Administratorów;

Dane osobowe mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł:

 1. Z podanych przez użytkownika platformy informacji,
 2. z aktywności użytkownika w serwisie internetowym i na platformie.
 3. Informujemy, że w oparciu o dane osobowe użytkownika możemy podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym profilować dane osobowe – w celu dostosowania ofert do indywidualnych preferencji i zdolności finansowej w celu spełnienia usługi, a także dopasowania treści strony internetowej, w tym reklam, do zainteresowań czy poszukiwanych usług i ofert – w szczególności na podstawie danych demograficznych, geograficznych, behawioralnych.

Na podstawie indywidualnych preferencji możemy kierować do użytkownika dopasowane informacje, w tym informacje handlowe. Dopasowanie opierać może się w szczególności na ustalonych preferencjach, zaś skutkiem przeprowadzonych działań będzie przedstawienie możliwie najlepszej oferty.

§ 5. Okres przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres:

 • realizacji celów opisanych w Polityce,
 • do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu do do ich przetwarzania, lub
 • do czasu wycofania wyrażonej przez Ciebie zgody.

Po tym czasie Twoje dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

§ 6.  Odbiorcy danych

CircleCo Inc – z siedzibą przy 100 Maspeth Avenue, Apartment 3H, Brooklyn, New York, NY 11211, United States – dostawca platformy,

Google Ireland LLC– w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla korzystania z usług analizy ruchu (usługa Google Analytics), a także w zakresie emitowania reklam i tworzenia profili reklamowych

Facebook Inc. – a także w zakresie emitowania reklam i tworzenia profili reklamowych,

podmiot świadczący dla administratora usługi księgowe – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego księgowania dokonywanych płatności.

Zoom – w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla obsługi połączeń wideo pomiędzy Użytkownikiem a prowadzącym konsultację lub webinar.

Blitzly – w zakresie, w jakim to jest niezbędne do logowania i rejestracji Użytkownika na Platformie

§ 7.  Prawa użytkownika

RODO przyznaje następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. żądanie od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądanie od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądanie od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody
 6. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego – w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora

Szczegółowe zasady ich realizacji opisane zostały w art. 16 – 21 RODO. Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu dane nie będą przetwarzane, o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem.

§ 8. Cookies i inne podobne technologie

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

Administrator może zamieszczać informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Cele wykorzystania plików cookies i innych podobnych technologii:

 1. świadczenie Usług;
 2. dostosowywanie zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 3. utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

Rodzaje plików cookies, wykorzystywanych w ramach platformy:

 1. niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 2. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 3. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 4. funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 5. statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

← Powrót do strony głównej